Αναζήτηση
Filters

Warunki Gwarancji Outlet

OUTLET - CENA I JAKOŚĆ

Pełnowartościowe produkty ze skróconym okresem rękojmi

W kategorii Outlet proponujemy sprzęt różnego pochodzenia między innymi:

 • - Z wystaw sklepowych,
 • - Testów konsumenckich,
 • - Nadwyżek magazynowych,
 • - Wyprzedaży sezonowych,
 • - Końcówek dostawy,
 • - Krótkich serii promocyjnych,
 • - Zwrotów Konsumenckich

Są to pełnowartościowe produkty które mogą posiadać pewne defekty wizualne. Mogą być to produkty nowe tylko z uszkodzonym opakowaniem, mogą nosić drobne ślady użytkowania. Mogą posiadać zarysowania, wgniecenia oraz zadrapania które jednak nie mają wpływu na jego funkcjonalność i użyteczność

Wszystkie znajdujące się tu przedmioty są w pełni sprawne. Na wszystkie produkty z kategorii OUTLET obowiązują 12 miesięczny okres rękojmi.

Prezentowane w ofercie zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe warunki gwarancji:

Outlet GOCLEVER – Gwarancja i rękojmia

GWARANCJA PRZY SPRZEDAŻY

 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania (62-081 Przeźmierowo) przy ul. Skórzewskiej 35 jako Sprzedający ujawnia i opisuje wady Towaru Outletowego albo okoliczność używania lub naprawy Towaru Outletowego („Wady Ujawnione”). W zakresie ujawnionych i opisanych wad Towaru Outletowego Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz gwarancji przy sprzedaży. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe zwolnienie od odpowiedzialności nie dotyczy wad innych niż Wady Ujawnione Towaru Outletowego.
 2. Gwarantem urządzeń Outletowych marki GOCLEVER jest Serwis GOCLEVER mieszczący się przy ul. Skórzewskiej 35 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo.
 3. Okres gwarancji na urządzenia Outletowe wynosi 3 miesiące, licząc od daty na dokumencie sprzedaży.
 4. W przypadku zakupu na fakturę gwarancja na urządzenia Outletowe wynosi 1 miesiąc, licząc od daty na dokumencie sprzedaży.
 5. Zgłoszenie reklamacji należy dokonać przez formularz online dostępny pod adresem https://rma.goclever.pl
 6. Gwarant usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia kopii dowodu zakupu.
 7. Towar Outletowy, będący przedmiotem reklamacji na podstawie gwarancji przy sprzedaży należy dostarczyć do Gwaranta za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie lub pocztowe na koszt Kupującego.
 8. Gwarant zrealizuje reklamację bezpłatnie i w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia fizycznie do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
 9. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
  1. elementów zużywalnych lub podlegających wyczerpaniu (takich jak baterie, ogumienie, śmigła i inne części;
  2. Usterek powstałych w wyniku eksploatacji baterii akumulatorowych niezgodnie z zaleceniami i instrukcją obsługi;
  3. uszkodzeń produktu będących następstwem:
   • używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli używania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne lub uszkodzenie powierzchni produktu lub jego modyfikacje;
   • kompatybilności urządzeń, z którymi używany jest ten produkt lub w których skład wchodzi, z wyjątkiem innych produktów GOCLEVER przeznaczonych do użytku z niniejszym produktem;
   • użytkowania produktu z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i innymi produktami typu, stanu i standardu innego niż zalecany przez GOCLEVER;
   • napraw przeprowadzanych przez autoryzowany serwis;
   • zaniedbania a szczególnie zabrudzeń;
   • oddziaływania jakiejkolwiek siły czy czynnika zewnętrznego, takich jak: powódź, pożar, grad, uderzenie pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych, w tym także promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych czy mechanicznych, zalania oraz działania sił przyrody;
  4. Czyszczenia urządzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem urządzenia.
 1. Gwarancja przy sprzedaży nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady, która w przypadku Towaru Outletowego wynosi 12 miesięcy od daty na dokumencie sprzedaży. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji przy sprzedaży bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

RĘKOJMIA ZA WADY

Z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej, w przypadku wad innych niż Wady Ujawnione

(dalej jako: „Inne Wady”), zastosowanie mają następujące postanowienia:

 1. Reklamacje Towaru Outletowego zgłoszone przez Kupującego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rozpatruje Sprzedający.
 2. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a Inna Wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru Outletowego, to domniemywa się, że Inna Wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego
 3. Jeżeli Towar Outletowy ma Inną Wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar Outletowy wadliwy na wolny od wad albo usunie Inną Wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar Outletowy był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru Outletowego na wolny od wad lub usunięcia Innej Wady.
 4. Jeżeli Towar Outletowy ma Inną Wadę, Kupujący może żądać wymiany Towaru Outletowy na wolny od wad albo usunięcia Innej Wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar Outletowy wadliwy na towar wolny od wad lub usunąć Inną Wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru Outletowego dotkniętego Inną Wadą w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Towaru Outletowe go na wolny od wad lub usunięcia Innej Wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru Outletowego.
 6. Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli Inna Wada Towaru Outletowego jest nieistotna.
 7. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia Innej Wady żądać wymiany Towaru Outletowego na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru Outletowego żądać usunięcia Innej Wady Towaru Outletowego, chyba że doprowadzenie Towaru Outletowego do zgodności z Umową Sprzedaży Outletowej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 8. Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru Outletowego.
 9. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar Outletowy dotknięty Inną Wadą do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży - do miejsca, w którym Towar Outletowy został wydany Kupującemu.
 10. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru Outletowego lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru Outletowego przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Outletowy Sprzedającemu w miejscu, w którym Towar Outletowy się znajduje.
 11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 12. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie lub w rozsądnym czasie (w zależności od rodzaju żądania zgłoszonego przez Kupującego), a także bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego., Jeśli rozpatrywanie Reklamacji – ze względu na uzasadnione przyczyny – miałoby potrwać dłużej niż 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru Outletowego przez Sprzedającego, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego i uzasadni powody przedłużenia terminu (np. koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji czy informacji na temat przyczyn lub okoliczności reklamacji).
 13. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru Outletowego lub usunięcia Innej Wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 14. Kupujący może uzyskać informację o zakończeniu reklamacji pod adresem strony: https://rma.goclever.pl/StatusRMA.aspx
 15. Szczegółowych informacji dotyczących procesu reklamacji można zasięgnąć pod numerem infolinii serwisowej: 618488767 lub pisząc maila pod adres: sewis@goclever.com
 16. Towar Outletowy, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedającego zostanie odesłany do Kupującego.
 17. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru Outletowego wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Towaru Outletowego (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie Internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Kupującego, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy.
 18. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za Inne Wady nieużywanych Towarów Outletowych jeżeli Inna Wada zostanie stwierdzona przed upływem roku od daty na dowodzie zakupu Towaru Outletowego. Roszczenia i uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi – odpowiednio - przedawniają się lub wygasają z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Art. 568 ust. 3 – 6 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
 19. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za Inne Wady używanych Towarów Outletowych, jeżeli Inna Wada zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania używanego Towaru Outletowego Kupującemu. Roszczenia i uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi – odpowiednio - przedawniają się lub wygasają z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Art. 568 ust. 3 – 6 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio